Vad används Sewatek-produkter till?

Med våra produkter får man genomföringar att uppfylla kraven om brandklass. 

Brandklassen säger hur många minuter en byggnadsdel tål brand. För vår del är en konstruktions bärkraft (R) inte så väsentlig därför att en Sewatek genomföring inverkar inte så väsentligt på en konstruktions bärkraft. Det avgörande i våra produkter är tätheten (E) och isoleringsförmågan (I). Till exempel brandklasskravet EI60 betyder att en konstruktion ska hålla sig tät och isolera mot hetta i 60 minuter. Brandklasskravet gör sig gällande när en konstruktion måste vara brandavskiljande. 

En brandavdelning är ett brandisolerat utrymme som tål brand i minst den tid som bestäms av brandklassen. Till exempel i ett flervåningshus utgör varje lägenhet en egen brandavdelning. När man till exempel drar elledningar eller vattenrör genom en vägg från en brandavdelning till en annan bör man täta ledningarnas och rörens genomföringar så att de motsvarar väggens brandklass. Ett sådant genomföringsställe måste ha brandavskiljning. 

En brandavskiljning gör att genomföringen får en brandklass som motsvarar resten av konstruktionens. Sewatek-genomföringarna är färdigt utrustade med brandavskiljningsegenskap, och därför behövs ingen separat brandavskiljningsinstallation. Kom ändå alltid ihåg att kolla Sewatek-genomföringars brandklasser – de varierar nämligen bl.a. beroende på strömningsrörets material och diameter.

Hur brandavskiljning fungerar